Το project

Το VET in 3D είναι ένα έργο Erasmus+, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022. Το έργο VET in 3D γεννήθηκε από την πρωτοβουλία Thematic Teams που ξεκίνησε το 2018 από τoν EfVET, που έχει δει θεματικές ομάδες ΕΕΚ να συνεργάζονται για να συγκεντρώσουν εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς και να προωθήσει την καινοτομία και τις ευκαιρίες μεταξύ φορέων ΕΕΚ. Το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για φορείς ΕΕΚ να ανταλλάσσουν πρακτικές και να συζητούν σχετικά με την καινοτομία σε τακτική βάση. να βελτιώσει τις ικανότητες του προσωπικού των φορέων ΕΕΚ σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και να ευαισθητοποιήσει για τις 3 Διαστάσεις της ΕΕΚ που θεωρούνται πρωταρχικοί μοχλοί αριστείας: εκπαίδευση επιχειρηματικότητας, κοινωνική ένταξη, η τεχνολογική μάθηση (TEL), με τελικό στόχο την καινοτομία της παροχής ΕΕΚ στην Ευρώπη μέσω μιας έντονης δράσης ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΕΕΚ.

Ο Στόχος

 • Να δημιουργήσει ευκαιρίες για την προώθηση της καινοτομίας των οργανισμών ΕΕΚ αξιοποιώντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και ενισχύοντας τη δυνατότητα μεταφοράς τους.
 • Να βελτιώσει τις ικανότητες του προσωπικού της ΕΕΚ σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα πιο σχετικά θέματα της ατζέντας για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ευρώπη.
 • Να βελτιώσει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των παρόχων ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των διαδικασιών «διεθνοποίησης στο σπίτι».
project target

Σε ποιον απευθύνεται

project

Το VETin3D απευθύνεται σε 7 ομάδες στόχους, καθεμία από αυτές θα συμμετέχει σε δύο διασυνδεδεμένα επίπεδα συμμετοχής:

 • Άμεση συμμετοχή. Οι ομάδες-στόχοι που εμπλέκονται άμεσα θα αποτελούνται από καθηγητές ΕΕΚ, διευθυντές, προσωπικό του φορέα ΕΕΚ.
 • Έμμεση συμμετοχή. Οι ομάδες-στόχοι που εμπλέκονται έμμεσα θα εκπροσωπούνται από μαθητές ΕΕΚ, επιχειρηματικούς φορείς, δημόσιους υπαλλήλους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή ΜΚΟ. Με δραστηριότητες αξιοποίησης σε τοπικό επίπεδο.

Τι πρόκειται να δημιουργηθεί

 • Ανάπτυξη, δοκιμή και ενσωμάτωση μιας μορφής διακρατικού συνεδρίου όπου τα σχολεία ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη μπορούν να συναντηθούν για να ανταλλάσσουν πρακτικές και να εργάζονται για την καινοτομία στην ΕΕΚ κάθε χρόνο.
 • Βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών της ΕΕΚ σε θέματα όπως η εκπαίδευση επιχειρηματικότητας, η κοινωνική ένταξη, η μάθηση με τεχνολογία, ο τουρισμός και η βιωσιμότητα.
 • Δημιουργήστε μια συλλογή πρακτικών σχετικά με τη διάσταση τριών στόχων της ΕΕΚ και τέλος, δημιουργήστε νέες πρωτοβουλίες παρακολούθησης.
project results

Ο αντίκτυπος

project impact
 • Για τους εκπαιδευτικούς ΕΕΚ να ενθαρρύνουν τη δια βίου μάθηση και τη βασική ικανότητα του «μάθαίνω πως να μάθω», καθώς και τις κοινωνικές ικανότητες των πολιτών στην επικοινωνία σε μια δεύτερη γλώσσα λόγω της συμμετοχής σε εμπειρίες κινητικότητας (ταξίδια στην ΕΕ). Θα επωφεληθούν επίσης από την αυξημένη γνώση των συστημάτων ΕΕΚ σε άλλα έθνη, καθώς και από το πρόγραμμα Erasmus +.
 • Για το προσωπικό των οργανισμών ΕΕΚ, αυτό σημαίνει περισσότερες ικανότητες για το πώς να υποστηριχτούν οι πάροχοι ΕΕΚ στη δημιουργία καινοτομίας.
 • Οι εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ θα είναι οι τελικοί δικαιούχοι των πρακτικών που ανταλλάσσονται ως συνέπεια της αυξημένης ικανότητας / γνώσης των εκπαιδευτικών και των πρακτικών που μεταφέρονται από τους συνεργάτες στο τοπικό τους πλαίσιο.
 • Για οργανισμούς ΕΕΚ, ο αντίκτυπος της ΕΕΚ σε τρισδιάστατο επίπεδο θα είναι όσον αφορά την ανάπτυξη περισσότερων συνεργιών, αμοιβαίας κατανόησης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ενισχυμένης συνεργασίας με παρόχους ΕΕΚ. για τα σχολεία ΕΕΚ σε βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.