Projektas

„Profesinis rengimas trimačiu formatu: socialinė įtrauktis, verslumas ir technologijomis pagrįstas mokymas“ (VET in 3D) yra „Erasmus +“ projektas, kuris prasidėjo 2020 m. lapkričio mėnesį. ir turėtų būti baigtas 2022 m. spalio mėnesį. Projektas VET in 3D yra kilęs iš „Teminių komandų“ iniciatyvos, kurią 2018 m. pradėjo EfVET, kurioje profesinio rengimo organizacijų grupės dirbo kartu, siekiant kaupti specifinių sričių patirtį ir skatinti naujoves ir galimybes tarp profesinio mokymo vykdytojų. Šiuo projektu siekiama sudaryti daugiau galimybių profesinio mokymo organizacijoms keistis praktikomis ir diskutuoti apie naujoves; tobulinti profesinio mokymo darbuotojų kompetencijas, inovatyvių mokymo metodų srityje, ir praplėsti žinias apie profesinio mokymo tris esmines dimensijas: verslumo ugdymą; socialinę įtrauktį; technologijos pagrįstą mokymą (TEL), o galutinis tikslas – diegti naujoves profesinio mokymo teikime Europoje, intensyviai ugdant profesijos mokytojų gebėjimus.

Tikslai

 • Sukurti galimybes skatinti profesinio mokymo organizacijų naujoves, išnaudojant esamas Europos gerąsias praktikas ir didinant jų perkeliamumą.
 • Tobulinti profesinio mokymo darbuotojų kompetencijas naujoviškų mokymo metodikų srityje ir didinti informuotumą apie svarbiausias temas, įtrauktas į inovacijų plėtros Europoje darbotvarkę.
 • Tobulinti profesinio mokymo teikėjų internacionalizavimo strategijas, įskaitant „internacionalizacijos namuose“ procesų skatinimą.
project target

Kam jis skirta

project

VET in 3D projektas skirtas 7 tikslinėms grupėms, kiekviena iš jų bus įtraukta dviem tarpusavyje susijusiais dalyvavimo lygiais:

 • Tiesioginiu dalyvavimu. TTiesiogiai dalyvaujančias tikslines grupes sudarys profesijos mokytojai, direktoriai, profesinio mokymo organizacijos darbuotojai.
 • Netiesioginiu dalyvavimu. Netiesiogiai dalyvaujančioms tikslinėms grupėms atstovaus profesinio mokymo besimokantieji, verslo veikėjai, valstybės tarnautojai ir politikos formuotojai, universitetai ir tyrimų centrai ar NVO. Vertinimo veiklos vietos lygiu.

Ką siekiama sukurti

 • Sukurti, išbandyti ir integruoti tarptautinės konferencijos formatą, kuriame profesinio rengimo mokyklos iš visos Europos galėtų susitikti pasikeisti praktikomis ir dirbti ties inovacijomis profesinio mokymo srityje kiekvienais metais;
 • Pagerinti profesinio mokymo specialistų kompetencijas tokiose temose kaip verslumo ugdymas, socialinė įtrauktis, technologijomis pagrįstas mokymas, turizmas ir tvarumas.
 • Sukurkti praktikų rinkinį pagal pagrindines tris dimensijas profesinio mokymo srityje ir galiausiai sukurkti naujas tolesnes iniciatyvas.
project results

Poveikis

project impact
 • Siekiama skatinti profesinio mokymo mokytojų mokymąsi visą gyvenimą ir ugdyti pagrindinę kompetenciją „mokymasis mokytis“, taip pat skatinti pilietines kompetencijas ir bendravimą kita kalba dalyvaujant mobilumo veiklose. Jiems taip pat bus naudinga įgyti daugiau žinių apie kitų valstybių profesinio rengimo sistemas bei „Erasmus +“ programą.
 • Profesinio mokymo organizacijų darbuotojams tai reikš daugiau kompetencijų, kaip prisidėti ir paremti profesinio mokymo teikėjus kuriant naujoves.
 • Profesinio mokymo besimokantieji bus galutiniai naudos gavėjai dėl padidėjusių mokytojų kompetencijų / žinių, kurias įgis dėl praktikų pasikeitimo, ir perkeltų partnerių praktikų į savo vietos kontekstą.
 • Profesinio mokymo organizacijoms VET in 3D projekto poveikis bus susijęs su didesne sinergija, tarpusavio supratimu, abipusiu pasitikėjimu ir sustiprintu bendradarbiavimu su profesinio mokymo teikėjais; profesinio mokymo mokykloms – gerinant švietimo kokybę.