Σεμινάρια

Τα θεματικά σεμινάρια βρίσκονται στον πυρήνα του έργου και στοχεύουν στο να επιτρέψουν στους εταίρους του έργου να δοκιμάσουν και να ενσωματώσουν το πρωτότυπο του συνεδρίου one-stop-shop.

Το έργο προβλέπει τη διοργάνωση τριών κοινών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του VETin3D. Κάθε σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή πρακτικών στις τρεις διαστάσεις της αριστείας στην ΕΕΚ που εφαρμόζονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να παρέχονται στα σχολεία ΕΕΚ συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορούν να αναπαραχθούν στα εκπαιδευτικά τους μαθήματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη βιομηχανία.

Αυτό θα συμβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς αυτές οι τρεις διαστάσεις αριστείας στην ΕΕΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς για τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ.