VET in 3D Kοινωνική Ένταξη Επιχειρηματικότητα Αναβαθμισμένη Τεχνολογία Μάθησης

VET in 3D

Το VET in 3D είναι ένα έργο Erasmus+, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022. Το έργο VET in 3D γεννήθηκε από την πρωτοβουλία Thematic Teams που ξεκίνησε το 2018 από τoν EfVET, που έχει δει θεματικές ομάδες ΕΕΚ να συνεργάζονται για να συγκεντρώσουν εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς και να προωθήσει την καινοτομία και τις ευκαιρίες μεταξύ φορέων ΕΕΚ. Το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για φορείς ΕΕΚ να ανταλλάσσουν πρακτικές και να συζητούν σχετικά με την καινοτομία σε τακτική βάση. να βελτιώσει τις ικανότητες του προσωπικού των φορέων ΕΕΚ σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και να ευαισθητοποιήσει για τις 3 Διαστάσεις της ΕΕΚ που θεωρούνται πρωταρχικοί μοχλοί αριστείας: εκπαίδευση επιχειρηματικότητας, κοινωνική ένταξη, η τεχνολογική μάθηση (TEL), με τελικό στόχο την καινοτομία της παροχής ΕΕΚ στην Ευρώπη μέσω μιας έντονης δράσης ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΕΕΚ.

blue triangle 3
3D logo

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Kοινωνική Ένταξη

Η θεματική ομάδα που επικεντρώθηκε στην κοινωνική ένταξη στοχεύει στη διερεύνηση διαδικασιών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης - καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων - βελτιώνοντας την απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Επιχειρηματικότητα

Η επανεξέταση της ΕΕΚ για τον ΧΧΙ αιώνα, όπως προέκυψε σε πολλές αναλύσεις, απαιτεί μεγαλύτερη εστίαση στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, ώστε να ταιριάζει με τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας. Αυτή η καινοτομία στις προσεγγίσεις ΕΕΚ συνεπάγεται δύο διαστάσεις:
• Παιδαγωγική (εκπαιδευτικοί, καθηγητές, ερευνητές): πώς η διδακτική και ο ρόλος των εκπαιδευτικών μπορούν να εκπληρώσουν αυτόν τον στόχο ·
• Οργανωτική (διαχειριστές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής): πώς το σχολικό περιβάλλον και οι δομές μπορούν να προωθήσουν την επιχειρηματική νοοτροπία της εσωτερικής κοινότητας.
Η Θεματική Ομάδα Επιχειρηματικής Μάθησης θα επικεντρωθεί στην (1) ανάπτυξη γνώσεων και στην ανταλλαγή υφιστάμενων ή νέων πρακτικών επιχειρηματικής μάθησης. (2) υπεράσπιση της επιχειρηματικότητας στην ΕΕΚ σε πολιτικό, θεσμικό και διδακτικό επίπεδο.

Αναβαθμισμένη Τεχνολογία Μάθησης

Η Θεματική Ομάδα στην Αναβαθμισμένη Τεχνολογία Μάθησης στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης, ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί, οι οργανωτές, οι γονείς και οι μαθητές είναι όλοι βασικοί παράγοντες μιας διαδικασίας μετασχηματισμού που συνδυάζει τόσο από πάνω προς τα κάτω όσο και από κάτω προς τα πάνω προσεγγίσεις.

1 Συνέδριο Stop Shop

Οι εταίροι συμμετείχαν στην VETin3D για να δημιουργήσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες για την προώθηση της καινοτομίας στην ΕΕΚ και τη διάδοσή της σε επαγγελματίες ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. Μια νέα μορφή διακρατικού συνεδρίου θα σχεδιαστεί και θα δοκιμαστεί δύο φορές κατά τη διάρκεια των δύο ετών. Θα σχεδιαστεί για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ενίσχυση του έργου των θεματικών ομάδων σε συγκεκριμένες πτυχές που έχουν θεωρηθεί ως κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και ως πρωταρχική σημασία για την ΕΕΚ.

Αυτό θα είναι επίσης μια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σε διαφορετικά συστήματα ΕΕΚ και περαιτέρω ανάπτυξη δικτύων συμμετεχόντων οργανώσεων

2 Σεμινάρια

Τα δύο πιλοτικά συνέδρια όχι μόνο θα αφιερωθούν σε θέματα Κοινωνικής Ένταξης, Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας Βελτιωμένης Μάθησης, αλλά δίνουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένους τομείς ΕΕΚ όπως ο Τουρισμός και η Πράσινη Οικονομία

Ανταλλαγή καλών πρακτικών

Ξεκινώντας από τον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων σε κάθε θεματικό τομέα (κοινωνική ένταξη, επιχειρηματικότητα και βελτιωμένη τεχνολογία) οι συνεργάτες θα συλλέξουν καλές πρακτικές που αποτελούν το σημείο εκκίνησης για να συζητηθούν και να σχεδιαστούν στρατηγικές για τη διευκόλυνση της μεταφοράς τους και την ενίσχυση της καινοτομίας κατά τη διάρκεια των διεθνικών συνεδρίων.

Αλληλεπίδραση Επικοινωνία Μάθηση Ανταλλαγή Καινοτομία

circle logo

ΝΕΑ

Μείνετε συντονισμένοι με το VETin3D και μάθετε για τα νέα και τις εξελίξεις μας.